NWU Doctoral Bursary / Doktorale Beurs | Studies | NWU | North-West University
Full Time / Voltyds : R28 000 per year/jaar
Part-Time / Deeltyds : R14 000 per year/jaar

 

Application Form / Aansoekvorm 2019

Please note / Neem kennis:

Carefully read the Instant Info with conditions for qualification before completing this form /
Lees die Kitsinligting met voorwaardes vir kwalifisering deeglik deur alvorens u die vorm invul.
 
  • FIRST YEAR of theDoctoral degree / EERSTE JAAR van die Doktorale graad
          Students from other universities must attach the academic script of the preceding qualifying degree /
          Studente vanaf ander Universitetie moet die akademiese rekord van die voorafgaande kwalifiserende graad
          aanheg.
         
  • SECOND YEAR and onwards of the Doctoral degree / TWEEDE JAAR en verder van die Doktorale graad
          Students from the SECOND YEAR of the degree apply for a Progress Bursary. Attach this prescribed
          Progress Report Template - to be completed by your Study leader /
 
          Studente vanaf die TWEEDE JAAR doen aansoek vir 'n Vorderingsbeurs. Heg die voorgeskrewe
          Vorderingsverslag templaat aan - wat deur u Studieleier ingevul moet word.
         
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Note to all students: If you did not previously receive a Masters bursary, you must attach the Progress Report PLUS the academic script of the preceding qualifying degree /
 
Alle studente neem kennis: Indien u nie voorheen 'n Meesters beurs ontvang het nie, moet u die Vorderingsverslag PLUS die akademiese rekord van die voorafgaande kwalifiserende graad aanheg.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Incomplete applications are invalid and may lead to disapproval of the application /
Onvolledige aansoeke is ongeldig ek kan daartoe lei dat die aansoek afgekeur word.

 

All fields compulsory / Alle velde verpligtend                             

 

APPLICATION FORM / AANSOEKVORM:

The academic report and/or the progress report attachment must be only ONE pdf document (all records scanned on one file). Also no attachments send separately by e-mail will be accepted.  
 
Die akademiese rekord en/of vorderingsverslag moet alleenlik EEN pdf-dokument wees (alle rekords geskandeer op een dokument). Geen aanhegsels apart aangestuur per e-pos word ook aanvaar nie. 
 
 
 

NWU student number / NWU studentenommer
A Personal Details / Persoonlike Besonderhede
B Student's Financial Details / Student Finansiële Besonderhede
Werkende studente omskryf as studente wat vir 'n werkgewer werk (meer as 15 ure per week), 'n salris verdien en werk die hoofaktiwiteit is / Working students defined as students who work for an employer (more than 15 hours per week), earning a salary and work the main activity.
*Working students is students who work for an employer (more than 15 hours per week), earning a salary  and work is the main activity /
*Werkende studente omskryf as studente wat vir 'n werkgewer werk (meer as 15 ure per week), 'n salaris verdien en werk die hoofaktiwiteit is.
C Academic Details of 2019 Degree / Akademiese Besonderhede van 2019 Graad
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: pdf doc docx.
MUST attach preceding academic record/s (certificates alone are NOT VALID) / MOET voorafgaande kwallifiserende rekord aangeheg (sertifikate alleen is NIE GELDIG nie)
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.
Werkende studente word as deeltydse studente beskou / Working students are considered part-time students
D Post-School (Tertiary) Academic history: Degrees or diplomas achieved / Na-skoolse (Tersiëre) Akademiese geskiedenis: Grade en diplomas verwerf
E Declaration by Student / Verklaring deur Student
The bursary amount is repayable if a student fails to comply with any of the conditions, terminates studies or does not complete the course within the prescribed period /
Die beursbedrag is terugbetaalbaar indien 'n student enige van die voorwaardes nie nakom nie, studies staak of nie die graad binne die voorgeskrewe tydperk voltooi nie.

Not necessary to attach preceding qualifying academic record/s  /  Nie nodig om akademiese rekord/s van voorafgaande kwalifiserende graad aan te heg nie

 MUST attach preceding academic record/s (certificates alone are INVALID)  /  MOET voorafgaande kwalifiserende rekord/s aanheg (sertifikate alleen is NIE GELDIG nie)

 

 

Contact details / Kontakbesonderhede

Mafikeng Campus / Kampus

Kereng Moalusi: (+27) 18 389 2521

E-MAIL / E-POS: MC-PostGradBurs@nwu.ac.za

Private Bag / Privaatsak X2046, MMABATHO, 2735

Building/Gebou A2F

Potchefstroom Campus / Kampus

E-MAIL / E-POS: PUK-PostGradBurs@nwu.ac.za

Private Bag / Privaatsak X6001, POTCHEFSTROOM, 2520

Building/Gebou F1,

Enquiry desk/Navraagtoonbank 6 - 12

Vaal Triangle Campus / Vaaldriehoekkampus

Monica Mampone: (+27) 16 910 3157

E-MAIL / E-POS: VC-PostGradBurs@nwu.ac.za

PO Box / Posbus 1174, VANDERBIJLPARK, 1900

Building/Gebou 24, Room/Kamer G07

 

Please print application before you submit to have your own copy / Druk asb aansoekvorm vir eie kopie voor aanstuur