NWU Honours Bursary / Honneurs Beurs | Studies | NWU | North-West University

Scarce Field / Skaars Rigting  : R21 500 per year/jaar
Non-Scarce Field / Nie-Skaars Rigting : R18 300 per year/jaar

Who can apply / Wie kan aansoek doen?

  • For Full-Time students only / Vir Voltydse studente alleenlik.
  • Only for students in the FIRST year of the Honours degree. / Slegs vir studente in die EERSTE jaar van die Honneursgraad.

Application Form / Aansoekvorm 2019

Please note: Carefully read the Instant Info with conditions for qualification before completing this form.

Neem kennis: Lees die Kitsinligting met voorwaardes vir kwalifisering deeglik deur alvorens u die vorm invul.

 

All fields compulsory / Alle verlde verpligtend

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

       Please note / Neem asb kennis:

  • Only for students in the FIRST year of the Honours degree. Students from other universities must attach the academic script of the preceding qualifying degree. Incomplete applications are invalid and may lead to disapproval of the application /
  • Slegs vir studente in die EERSTE jaar van die Honneursgraad. Studente vanaf ander universiteite moet die akademiese rekord van die voorafgaande kwalifiserende graad aanheg. Onvolledige aansoeke is ongeldig en kan daartoe lei dat die aansoek afgekeur kan word. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                          
APPLICATION FORM / AANSOEKVORM:
 
The academic report and/or the progress report attachment must be only ONE pdf document (all records scanned on one file). Also no attachments send separately by e-mail will be accepted.  
 
Die akademiese rekord en/of vorderingsverslag moet alleenlik EEN pdf-dokument wees (alle rekords geskandeer op een dokument). Geen aanhegsels apart aangestuur per e-pos word ook aanvaar nie. 
 
 

NWU student number / NWU-studentenr
A Personal Details / Persoonlike Besonderhede
B Student's Financial Details / Student Finansiële Besonderhede
Werkende studente omskryf as studente wat vir 'n werkgewer werk (meer as 15 ure per week), 'n salaris verdien en werk die hoofaktiwiteit is / Working students defined as students who work for an employer (more than 15 hours per week), earning a salary and work the main activity.
C Academic Details of 2019 Degree / Akademiese Besonderhede van 2019 Graad
1 / 2 / 3
Werkende studente word as Deeltydse studente beskou / Working students are considered Part-Time students
D Post-School (Tertiary) Academic History: Degrees of diplomas achieved / Na-Skoolse (Tersiëre) Akademiese Geskiedenis: Grade of diplomas verwerf
E Declaration by Student / Verklaring deur Student
The bursary amount is repayable if a student fails to comply with any of the conditions, terminates studies or does not complete the course within the prescribed period /
Die beursbedrag is terugbetaalbaar indien 'n student enige van die voorwaardes nie nakom nie, studies staak of nie die graad binne die voorgeskrewe tydperk voltooi nie.

Not necessary to attach preceding academic record/s / Nie nodig om voorafgaande kwalifiserende rekord/s aan te heg nie

MUST attach preceding academic record/s in PDF format (certificates alone are NOT VALID)  /  MOET voorafgaande kwallifiserende rekord aangeheg in PDF formaat (sertifikate alleen is NIE GELDIG nie)

Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.

 

 

Contact details / Kontakbesonderhede

Mafikeng Campus / Kampus

Kereng Moalusi: (+27) 18 389 2521

E-MAIL / E-POS: MC-PostGradBurs@nwu.ac.za

Private Bag / Privaatsak X2046, MMABATHO, 2735

Building/Gebou A2F

Potchefstroom Campus / Kampus

E-MAIL / E-POS: PUK-PostGradBurs@nwu.ac.za

Private Bag / Privaatsak X6001, POTCHEFSTROOM, 2520

Building/Gebou F1,

Enquiry desk/Navraagtoonbank 6 - 12

Vaal Triangle Campus / Vaaldriehoekkampus

Monica Mampone: (+27) 16 910 3157

E-MAIL / E-POS: VC-PostGradBurs@nwu.ac.za

PO Box / Posbus 1174, VANDERBIJLPARK, 1900

Building/Gebou 24, Room/Kamer G07

 

Please print application before you submit to have your own copy / Druk asb aansoekvorm vir eie kopie voor aanstuur