NWU Honours Bursary / Honneurs Beurs | Studies | NWU | North-West University

Bursary values

Scarce skills: R22 600 per year
Non-scarce skills: R19 300 per year

Current NWU students need not apply

This bursary is automatically calculated and awarded each year to qualifying NWU students

Who may apply here

Only full-time students from other universities should apply below (be sure to attach academic records of the preceding qualifying degree)

Application Form 2020

Please note:

  • Carefully read the Instant Info with conditions for qualification before completing this form
  • All fields are compulsory
  • Incomplete applications are invalid and may lead to disapproval of the application
  • The academic report and/or the progress report attachment must be only ONE pdf document (all records scanned on one file). Also no attachments send separately by e-mail will be accepted.

Beurswaardes

Skaars vaardighede: R22 600 per jaar
Nie-skaars vaardighede: R19 300 per jaar

Huidige NWU-studente hoef nie aansoek te doen nie

Hierdie beurs word outomaties bereken en elke jaar aan kwalifiserende studente toegeken.

Wie kan wel hier aansoek doen?

Slegs voltydse studente vanaf ander universiteite mag hieronder aansoek doen (onthou om die akademiese rekords van die voorafgaande kwalifiserende graad aan te heg)

Aansoekvorm 2020

Neem kennis:

  • Lees die Kitsinligting met voorwaardes vir kwalifisering deeglik deur alvorens u die vorm invul
  • Alle velde is verpligtend
  • Onvolledige aansoeke is ongeldig en kan daartoe lei dat die aansoek afgekeur kan word.
  • Die akademiese rekord en/of vorderingsverslag moet alleenlik EEN pdf-dokument wees (alle rekords geskandeer op een dokument). Geen aanhegsels apart aangestuur per e-pos word ook aanvaar nie.
A Personal Details / Persoonlike Besonderhede
NWU student number / NWU-studentenr
B Student's Financial Details / Student Finansiële Besonderhede
Werkende studente omskryf as studente wat vir 'n werkgewer werk (meer as 15 ure per week), 'n salaris verdien en werk die hoofaktiwiteit is / Working students defined as students who work for an employer (more than 15 hours per week), earning a salary and work the main activity.
C Academic Details of 2020 Degree / Akademiese Besonderhede van 2020 Graad
1 / 2 / 3
Werkende studente word as Deeltydse studente beskou / Working students are considered Part-Time students
D Post-School (Tertiary) Academic History: Degrees of diplomas achieved / Na-Skoolse (Tersiëre) Akademiese Geskiedenis: Grade of diplomas verwerf
E Declaration by Student / Verklaring deur Student
The bursary amount is repayable if a student fails to comply with any of the conditions, terminates studies or does not complete the course within the prescribed period /
Die beursbedrag is terugbetaalbaar indien 'n student enige van die voorwaardes nie nakom nie, studies staak of nie die graad binne die voorgeskrewe tydperk voltooi nie.

MUST attach preceding academic record/s in PDF format (certificates alone are NOT VALID)  /  MOET voorafgaande kwallifiserende rekord aangeheg in PDF formaat (sertifikate alleen is NIE GELDIG nie)

Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.

 

 

Contact details / Kontakbesonderhede

Mahikeng Campus / Kampus

Kereng Moalusi: (+27) 18 389 2521

E-MAIL / E-POS: MC-PostGradBurs@nwu.ac.za

Private Bag / Privaatsak X2046, MMABATHO, 2735

Building/Gebou A2F

Potchefstroom Campus / Kampus

E-MAIL / E-POS: PUK-PostGradBurs@nwu.ac.za

Private Bag / Privaatsak X6001, POTCHEFSTROOM, 2520

Building/Gebou F1,

Enquiry desk/Navraagtoonbank 6 - 12

Vanderbijlpark Campus / Vanderbijlparkkampus

Monica Mampone: (+27) 16 910 3157

E-MAIL / E-POS: VC-PostGradBurs@nwu.ac.za

PO Box / Posbus 1174, VANDERBIJLPARK, 1900

Building/Gebou 24, Room/Kamer G07

 

Please print application before you submit to have your own copy / Druk asb aansoekvorm vir eie kopie voor aanstuur