NWU Masters Bursary / Meesters Beurs | Studies | NWU | North-West University
×

Warning message

Submissions for this form are closed.
Full Time / Voltyds : R26 000 per year/jaar
Part-Time / Deeltyds : R13 000 per year/jaar

 

Application Form / Aansoekvorm 2019

 

Please note / Neem kennis:

Carefully read the Instant Info with conditions for qualification before completing this form /
Lees die Kitsinligting met voorwaardes vir kwalifisering deeglik deur alvorens u die vorm invul.
 
 
  • FIRST YEAR of the Masters degree / EERSTE JAAR van die Meesters graad

          Students from other universities must attach the academic script of the preceding qualifying degree /

          Studente vanaf ander Universitetie moet die akademiese rekord van die voorafgaande kwalifiserende graad
          aanheg.

 

         SECOND YEAR and onwards of the Masters degree / TWEEDE JAAR en verder van die Meesters graad

          Students from the SECOND YEAR of the degree apply for a Progress Bursary. Attach this prescribed
          Progress Report template - to be completed by your Study leader /
 
          Studente vanaf die TWEEDE JAAR doen aansoek vir 'n Vorderingsbeurs. Heg die voorgeskrewe
          Vorderingsverslag templaat aan - wat deur u Studieleier ingevul moet word.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Note to all students: If you did not previously receive a Masters bursary, you must attach the Progress Report PLUS the academic script of the preceding qualifying degree /
 
Alle studente neem kennis: Indien u nie voorheen 'n Meesters beurs ontvang het nie, moet u die Vorderingsverslag PLUS die akademiese rekord van die voorafgaande kwalifiserende graad aanheg.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Incomplete applications are invalid and may lead to disapproval of the application /
Onvolledige aansoeke is ongeldig ek kan daartoe lei dat die aansoek afgekeur word.
 
 

All fields compulsory / Alle velde verpligtend                               

 

APPLICATION FORM / AANSOEKVORM:

The academic report and/or the progress report attachment must be only ONE pdf document (all records scanned on one file). Also no attachments send separately by e-mail will be accepted.  
 
Die akademiese rekord en/of vorderingsverslag moet alleenlik EEN pdf-dokument wees (alle rekords geskandeer op een dokument). Geen aanhegsels apart aangestuur per e-pos word ook aanvaar nie. 
 

 

 

 

Contact details / Kontakbesonderhede

Mafikeng Campus / Kampus

Kereng Moalusi: (+27) 18 389 2521

E-MAIL / E-POS: MC-PostGradBurs@nwu.ac.za

Private Bag / Privaatsak X2046, MMABATHO, 2735

Building/Gebou A2F

Potchefstroom Campus / Kampus

E-MAIL / E-POS: PUK-PostGradBurs@nwu.ac.za

Private Bag / Privaatsak X6001, POTCHEFSTROOM, 2520

Building/Gebou F1,

Enquiry desk/Navraagtoonbank 6 - 12

Vaal Triangle Campus / Vaaldriehoekkampus

Monica Mampone: (+27) 16 910 3157

E-MAIL / E-POS: VC-PostGradBurs@nwu.ac.za

PO Box / Posbus 1174, VANDERBIJLPARK, 1900

Building/Gebou 24, Room/Kamer G07

 

Please print application before you submit to have your own copy / Druk asb aansoekvorm vir eie kopie voor aanstuur