NWU Postgraduate Merit Bursary / Nagraadse Merietebeurs | Studies | NWU | North-West University

Application Form / Aansoekvorm 2022

 

Please note / Neem kennis:

Only students from other universities in the FIRST year of the Honours, Masters or -Doctoral degree must apply. Merit bursaries for NWU Students are automated for payment end of April 2022 /
 
Alleenlik studente vanaf ander Universiteite in die EERSTE jaar van die Honneurs-, Meesters of Doktorale graad moet aansoek doen. NWU-studente se merietebeurse is geoutomatiseer vir uitbetaling einde April 2022.
___________________________________________________________________________________________
 
Attach the academic script of the preceding qualifying degree /
Heg die akademiese rekord van die voorafgaande kwalifiserende graad aan.
___________________________________________________________________________________________
 
Incomplete applications are invalid and may lead to disapproval of the application /
Onvolledige aansoeke is ongeldig en mag daartoe lei dat die aansoek afgekeur kan word.

 

All fields compulsory / Alle velde verpligtend                               

 

 
 
 

APPLICATION FORM / AANSOEKVORM:

The academic report and/or the progress report attachment must be only ONE pdf document (all records scanned on one file). Also no attachments send separately by e-mail will be accepted.  
 
Die akademiese rekord en/of vorderingsverslag moet alleenlik EEN pdf-dokument wees (alle rekords geskandeer op een dokument). Geen aanhegsels apart aangestuur per e-pos word ook aanvaar nie. 
 
New application period opens 15 October 2021 for the 2022 study year. | Nuwe aansoektydperk begin 15 Oktober 2021 vir die 2022 studiejaar.
NWU student number - NWU studentenommer
A Personal Details / Persoonlike Besonderhde
B Declaration by Student / Verklaring deur Student
The bursary amount is repayable if a student fails to comply with any of the conditions, terminates studies or does not complete the course within the prescribed period /
Die beursbedrag is terugbetaalbaar indien 'n student enige van die voorwaardes nie nakom nie, studies staak of nie die kursus binne die voorgeskrewe tydperk voltooi nie.

Nie nodig om akademiese voorafgaande kwalifiserende rekord/s aan te heg nie / Not necessary to attach preceding qualifying academic record/s

MOET akademiese rekord van voorafgaande kwalifiserende rekord/s aanheg (sertifikate alleen is NIE GELDIG nie) / MUST attach preceding qualifying academic record/s (certificates alone INVALID)

Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.

 

 

Contact details / Kontakbesonderhede

Mahikeng Campus / Kampus

Kereng Moalusi: (+27) 18 389 2521

E-MAIL / E-POS: MC-PostGradBurs@nwu.ac.za

Private Bag / Privaatsak X2046, MMABATHO, 2735

Building/Gebou A2F

Potchefstroom Campus / Kampus

E-MAIL / E-POS: PUK-PostGradBurs@nwu.ac.za

Private Bag / Privaatsak X6001, POTCHEFSTROOM, 2520

Building/Gebou F1,

Enquiry desk/Navraagtoonbank 6 - 12

Vanderbijlpark Campus / Vanderbijlparkkampus

Monica Mampone: (+27) 16 910 3157

E-MAIL / E-POS: VC-PostGradBurs@nwu.ac.za

PO Box / Posbus 1174, VANDERBIJLPARK, 1900

Building/Gebou 24, Room/Kamer G07

 

Please print application before you submit to have your own copy / Druk asb aansoekvorm vir eie kopie voor aanstuur