NWU Doctoral Bursary / Doktorale Beurs | Studies | NWU | North-West University
×

Warning message

Submissions for this form are closed.

Bursary value

Full Time: R28 000 per year

Part-Time: R14 000 per year

 

Application Form 2021

Carefully read the Instant Info with conditions for qualification before completing this form.
 

FIRST YEAR of theDoctoral degree

Students from other universities must attach the academic script of the preceding qualifying degree.
 

SECOND YEAR and onwards of the Doctoral degree

Students from the SECOND YEAR of the degree apply for a Progress Bursary. Attach this prescribed Progress Report Template - to be completed by your Study leader.

Note to all students:

  • If you did not previously receive a Masters bursary, you must attach the Progress Report AND the academic script of the preceding qualifying degree /
  • Incomplete applications are invalid and may lead to disapproval of the application.
  • All fields compulsory / Alle velde verpligtend                             
  • The academic report and/or the progress report attachment must be only ONE pdf document (all records scanned on one file). Also no attachments send separately by e-mail will be accepted.  

New application period opens 1 Nov 2020 for the 2021 study year

 
 

Beurswaarde

Voltyds : R28 000 per jaar

Deeltyds : R14 000 per jaar

 

Aansoekvorm 2021

Lees die Kitsinligting met voorwaardes vir kwalifisering deeglik deur alvorens u die vorm invul.
 

EERSTE JAAR van die Doktorale graad

Studente vanaf ander Universitetie moet die akademiese rekord van die voorafgaande kwalifiserende graad aanheg.

 

TWEEDE JAAR en verder van die Doktorale graad

Studente vanaf die TWEEDE JAAR doen aansoek vir 'n Vorderingsbeurs. Heg die voorgeskrewe Vorderingsverslag templaat aan - wat deur u Studieleier ingevul moet word.

Alle studente neem kennis:

  • Indien u nie voorheen 'n Meesters beurs ontvang het nie, moet u die Vorderingsverslag EN die akademiese rekord van die voorafgaande kwalifiserende graad aanheg.
  • Onvolledige aansoeke is ongeldig ek kan daartoe lei dat die aansoek afgekeur word.
  • Alle velde is verpligtend
  • Die akademiese rekord en/of vorderingsverslag moet alleenlik EEN pdf-dokument wees (alle rekords geskandeer op een dokument). Geen aanhegsels apart aangestuur per e-pos word aanvaar nie. 

Nuwe aansoektydperk begin 1 Nov 2020 vir die 2021 studiejaar

 

 

Contact details / Kontakbesonderhede

Mahikeng Campus / Kampus

Kereng Moalusi: (+27) 18 389 2521

E-MAIL / E-POS: MC-PostGradBurs@nwu.ac.za

Private Bag / Privaatsak X2046, MMABATHO, 2735

Building/Gebou A2F

Potchefstroom Campus / Kampus

E-MAIL / E-POS: PUK-PostGradBurs@nwu.ac.za

Private Bag / Privaatsak X6001, POTCHEFSTROOM, 2520

Building/Gebou F1,

Enquiry desk/Navraagtoonbank 6 - 12

Vanderbijlpark Campus / Vanderbijlparkkampus

Monica Mampone: (+27) 16 910 3157

E-MAIL / E-POS: VC-PostGradBurs@nwu.ac.za

PO Box / Posbus 1174, VANDERBIJLPARK, 1900

Building/Gebou 24, Room/Kamer G07

 

Please print application before you submit to have your own copy / Druk asb aansoekvorm vir eie kopie voor aanstuur