NWU Honours Bursary / Honneurs Beurs | Studies | NWU | North-West University
×

Warning message

Submissions for this form are closed.

Bursary values

Scarce skills: R22 600 per year
Non-scarce skills: R19 300 per year

Who applies online?

Current NWU students: This bursary is automatically calculated and awarded each year to qualifying NWU students - no academic record need to be attached.

Students fromn other universitites: Be sure to attach academic records of the preceding qualifying degree.

Application Form 2021

Please note:

  • Carefully read the Instant Info with conditions for qualification before completing this form
  • All fields are compulsory
  • Incomplete applications are invalid and may lead to disapproval of the application
  • The academic report and/or the progress report attachment must be only ONE pdf document (all records scanned on one file). Also no attachments send separately by e-mail will be accepted.

New application period opens 1 Nov 2020 for the 2021 study year

 

Beurswaardes

Skaars vaardighede: R22 600 per jaar
Nie-skaars vaardighede: R19 300 per jaar

Wie doen hier aanlyn aansoek?

Huidige NWU-studente: Hierdie beurs word outomaties bereken en elke jaar aan kwalifiserende studente toegeken - geen akademese rekord moet aangeheg word nie.

Studente vanaf ander Universiteite: Onthou om die akademiese rekords van die voorafgaande kwalifiserende graad aan te heg,

Aansoekvorm 2021

Neem kennis:

  • Lees die Kitsinligting met voorwaardes vir kwalifisering deeglik deur alvorens u die vorm invul
  • Alle velde is verpligtend
  • Onvolledige aansoeke is ongeldig en kan daartoe lei dat die aansoek afgekeur kan word.
  • Die akademiese rekord en/of vorderingsverslag moet alleenlik EEN pdf-dokument wees (alle rekords geskandeer op een dokument). Geen aanhegsels apart aangestuur per e-pos word ook aanvaar nie.

Nuwe aansoektydperk begin 1 Nov 2020 vir die 2021 studiejaar

 

 

 

 

 

Contact details / Kontakbesonderhede

Mahikeng Campus / Kampus

Kereng Moalusi: (+27) 18 389 2521

E-MAIL / E-POS: MC-PostGradBurs@nwu.ac.za

Private Bag / Privaatsak X2046, MMABATHO, 2735

Building/Gebou A2F

Potchefstroom Campus / Kampus

E-MAIL / E-POS: PUK-PostGradBurs@nwu.ac.za

Private Bag / Privaatsak X6001, POTCHEFSTROOM, 2520

Building/Gebou F1,

Enquiry desk/Navraagtoonbank 6 - 12

Vanderbijlpark Campus / Vanderbijlparkkampus

Monica Mampone: (+27) 16 910 3157

E-MAIL / E-POS: VC-PostGradBurs@nwu.ac.za

PO Box / Posbus 1174, VANDERBIJLPARK, 1900

Building/Gebou 24, Room/Kamer G07

 

Please print application before you submit to have your own copy / Druk asb aansoekvorm vir eie kopie voor aanstuur