NWU Masters Bursary / Meesters Beurs | Studies | NWU | North-West University

Bursary value

Full Time:  R27 400 per year/jaar
Part-Time: R13 700 per year/jaar

Application Form 2022

Carefully read the Instant Info with conditions for qualification before completing this form.

FIRST YEAR of the Masters degree

Students from other universities must attach the academic script of the preceding qualifying degree

SECOND YEAR and onwards of the Masters degree

          Students from the SECOND YEAR of the degree apply for a Progress Bursary. Attach this prescribed

          Progress Report template - to be completed by your Study leader

Note to all students:

  • If you did not previously receive a Masters bursary, you must attach the Progress Report AND the academic script of the preceding qualifying degree
  • Incomplete applications are invalid and may lead to disapproval of the application
  • All fields are compulsory
  • The academic report and/or the progress report attachment must be only ONE pdf document (all records scanned on one file). Also no attachments send separately by e-mail will be accepted.

New application period opens 15 October 2021 for the 2022 study year.

 

Beurswaarde

Voltyds:   R27 400 per year/jaar
Deeltyds: R13 700 per year/jaar

Aansoekvorm 2022

Lees die Kitsinligting met voorwaardes vir kwalifisering deeglik deur alvorens u die vorm invul.

EERSTE JAAR van die Meesters graad

Studente vanaf ander Universitetie moet die akademiese rekord van die voorafgaande kwalifiserende graad aanheg.

TWEEDE JAAR en verder van die Meesters graad

Studente vanaf die TWEEDE JAAR doen aansoek vir 'n Vorderingsbeurs. Heg die voorgeskrewe Vorderingsverslag templaat aan - wat deur u Studieleier ingevul moet word.

Alle studente neem kennis:

  • Indien u nie voorheen 'n Meesters beurs ontvang het nie, moet u die Vorderingsverslag EN die akademiese rekord van die voorafgaande kwalifiserende graad aanheg.
  • Onvolledige aansoeke is ongeldig en kan daartoe lei dat die aansoek afgekeur word.
  • Alle velde is verpligtend 
  • Die akademiese rekord en/of vorderingsverslag moet alleenlik EEN pdf-dokument wees (alle rekords geskandeer op een dokument). Geen aanhegsels wat apart per e-pos gestuur word, word aanvaar nie. 

Nuwe aansoektydperk begin 15 Oktober 2021 vir die 2022 studiejaar.

 

 

A Personal Details / Persoonlike Besonderhede
NWU student number / NWU studentenommer
B Student's Financial Details / Student Finansiële Besonderhede
Werkende studente omskryf as studente wat vir 'n werkgewer werk (meer as 15 ure per week), 'n salaris verdien en werk die hoofaktiwiteit is / Working students defined as students who work for an employer (more than 15 hours per week), earning a salary and work the main activity.
 * Working students is students who work for an employer (more than 15 hours per week), earning a salary and work is the main activity /
 * Werkende studente omskryf as studente wat vir 'n werkgewer werk (meer as 15 ure per week), 'n salaris verdien en werk die hoofaktiwiteit is.
C Academic Details of 2022 Degree / Akademiese Besonderhede van 2022Graad
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: pdf doc docx.
Only students not previously enrolled at the NWU must attach preceding academic record/s (certificates alone are NOT VALID). The document may not not be password protected / Slegs studente wat nie voorheen by die NWU studeer het nie, moet voorafgaande akademiese rekord aanheg (sertifikate alleen is NIE GELDIG nie). Dokument mag nie deur 'n wagwoord beskerm wees nie.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.
Working students are considred part-time students
D Post-School (Tertiary) Academic History: Degrees and diplomas achieved / Na-Skoolse (Tersiëre) Akademiese Geskiedenis: Grade en diplomas verwerf
E Declaration by Student / Verklaring deur Student
The bursary amount is repayable if a student fails to comply with any of the conditions, terminates studies or does not complete the course within the prescribed period /
Die beursbedrag is terugbetaalbaar indien 'n student enige van die voorwaardes nie nakom nie, studies staak of nie die graad binne die voorgeskrewe tydperk voltooi nie.

 

 

Contact details / Kontakbesonderhede

Mahikeng Campus / Kampus

Kereng Moalusi: (+27) 18 389 2521

E-MAIL / E-POS: MC-PostGradBurs@nwu.ac.za

Private Bag / Privaatsak X2046, MMABATHO, 2735

Building/Gebou A2F

Potchefstroom Campus / Kampus

E-MAIL / E-POS: PUK-PostGradBurs@nwu.ac.za

Private Bag / Privaatsak X6001, POTCHEFSTROOM, 2520

Building/Gebou F1,

Enquiry desk/Navraagtoonbank 6 - 12

Vanderbijlpark Campus / Vanderbijlparkkampus

Monica Mampone: (+27) 16 910 3157

E-MAIL / E-POS: VC-PostGradBurs@nwu.ac.za

PO Box / Posbus 1174, VANDERBIJLPARK, 1900

Building/Gebou 24, Room/Kamer G07

 

Please print application before you submit to have your own copy / Druk asb aansoekvorm vir eie kopie voor aanstuur