NWU Masters Bursary / Meesters Beurs | Studies | NWU | North-West University
×

Warning message

Submissions for this form are closed.

Bursary value

Full Time: R26 000 per year/jaar
Part-Time: R13 000 per year/jaar

Application Form 2021

Carefully read the Instant Info with conditions for qualification before completing this form.

FIRST YEAR of the Masters degree

Students from other universities must attach the academic script of the preceding qualifying degree

SECOND YEAR and onwards of the Masters degree

          Students from the SECOND YEAR of the degree apply for a Progress Bursary. Attach this prescribed

          Progress Report template - to be completed by your Study leader

Note to all students:

  • If you did not previously receive a Masters bursary, you must attach the Progress Report AND the academic script of the preceding qualifying degree
  • Incomplete applications are invalid and may lead to disapproval of the application
  • All fields are compulsory
  • The academic report and/or the progress report attachment must be only ONE pdf document (all records scanned on one file). Also no attachments send separately by e-mail will be accepted.

New application period opens 1 Nov 2020 for the 2021 study year

 

Beurswaarde

Voltyds: R26 000 per year/jaar
Deeltyds: R13 000 per year/jaar

Aansoekvorm 2021

Lees die Kitsinligting met voorwaardes vir kwalifisering deeglik deur alvorens u die vorm invul.

EERSTE JAAR van die Meesters graad

Studente vanaf ander Universitetie moet die akademiese rekord van die voorafgaande kwalifiserende graad aanheg.

TWEEDE JAAR en verder van die Meesters graad

Studente vanaf die TWEEDE JAAR doen aansoek vir 'n Vorderingsbeurs. Heg die voorgeskrewe Vorderingsverslag templaat aan - wat deur u Studieleier ingevul moet word.

Alle studente neem kennis:

  • Indien u nie voorheen 'n Meesters beurs ontvang het nie, moet u die Vorderingsverslag EN die akademiese rekord van die voorafgaande kwalifiserende graad aanheg.
  • Onvolledige aansoeke is ongeldig en kan daartoe lei dat die aansoek afgekeur word.
  • Alle velde is verpligtend 
  • Die akademiese rekord en/of vorderingsverslag moet alleenlik EEN pdf-dokument wees (alle rekords geskandeer op een dokument). Geen aanhegsels wat apart per e-pos gestuur word, word aanvaar nie. 

Nuwe aansoektydperk begin 1 Nov 2020 vir die 2021 studiejaar

 

 

 

 

Contact details / Kontakbesonderhede

Mahikeng Campus / Kampus

Kereng Moalusi: (+27) 18 389 2521

E-MAIL / E-POS: MC-PostGradBurs@nwu.ac.za

Private Bag / Privaatsak X2046, MMABATHO, 2735

Building/Gebou A2F

Potchefstroom Campus / Kampus

E-MAIL / E-POS: PUK-PostGradBurs@nwu.ac.za

Private Bag / Privaatsak X6001, POTCHEFSTROOM, 2520

Building/Gebou F1,

Enquiry desk/Navraagtoonbank 6 - 12

Vanderbijlpark Campus / Vanderbijlparkkampus

Monica Mampone: (+27) 16 910 3157

E-MAIL / E-POS: VC-PostGradBurs@nwu.ac.za

PO Box / Posbus 1174, VANDERBIJLPARK, 1900

Building/Gebou 24, Room/Kamer G07

 

Please print application before you submit to have your own copy / Druk asb aansoekvorm vir eie kopie voor aanstuur