NWU Postgraduate Merit Bursary / Nagraadse Merietebeurs | Studies | NWU | North-West University
×

Warning message

Submissions for this form are closed.

Application Form / Aansoekvorm 2021

 

Please note / Neem kennis:

Only students from other universities in the FIRST year of the Honours, Masters or -Doctoral degree must apply. Merit bursaries for NWU Students are automated for payment end of April 2021 /
 
Alleenlik studente vanaf ander Universiteite in die EERSTE jaar van die Honneurs-, Meesters of Doktorale graad moet aansoek doen. NWU-studente se merietebeurse is geoutomatiseer vir uitbetaling einde April 2021.
___________________________________________________________________________________________
 
Attach the academic script of the preceding qualifying degree /
Heg die akademiese rekord van die voorafgaande kwalifiserende graad aan.
___________________________________________________________________________________________
 
Incomplete applications are invalid and may lead to disapproval of the application /
Onvolledige aansoeke is ongeldig en mag daartoe lei dat die aansoek afgekeur kan word.

 

All fields compulsory / Alle velde verpligtend                               

 

 
 
 

APPLICATION FORM / AANSOEKVORM:

The academic report and/or the progress report attachment must be only ONE pdf document (all records scanned on one file). Also no attachments send separately by e-mail will be accepted.  
 
Die akademiese rekord en/of vorderingsverslag moet alleenlik EEN pdf-dokument wees (alle rekords geskandeer op een dokument). Geen aanhegsels apart aangestuur per e-pos word ook aanvaar nie. 
 
New application period opens 1 Nov 2020 for the 2021 study year | Nuwe aansoektydperk begin 1 Nov 2020 vir die 2021 studiejaar

 

 

Contact details / Kontakbesonderhede

Mahikeng Campus / Kampus

Kereng Moalusi: (+27) 18 389 2521

E-MAIL / E-POS: MC-PostGradBurs@nwu.ac.za

Private Bag / Privaatsak X2046, MMABATHO, 2735

Building/Gebou A2F

Potchefstroom Campus / Kampus

E-MAIL / E-POS: PUK-PostGradBurs@nwu.ac.za

Private Bag / Privaatsak X6001, POTCHEFSTROOM, 2520

Building/Gebou F1,

Enquiry desk/Navraagtoonbank 6 - 12

Vanderbijlpark Campus / Vanderbijlparkkampus

Monica Mampone: (+27) 16 910 3157

E-MAIL / E-POS: VC-PostGradBurs@nwu.ac.za

PO Box / Posbus 1174, VANDERBIJLPARK, 1900

Building/Gebou 24, Room/Kamer G07

 

Please print application before you submit to have your own copy / Druk asb aansoekvorm vir eie kopie voor aanstuur