Bursary values

Full-time students: R24 000 per year

Who applies online?

 • Current NWU students who were accepted for honours studies at the NWU in 2024.
 • Students from other Universities who were accepted for honours studies at the NWU in 2024. Students need to attach an academic record of the preceding qualifying degree.

Application Form 2024

Please note:

 • Carefully read the Instant Info with conditions for qualification before completing this form
 • All fields are compulsory
 • Incomplete applications are invalid and may lead to disapproval of the application
 • The academic report and/or the progress report attachment must be only ONE pdf document (all records scanned on one file). Also no attachments send separately by e-mail will be accepted.

 

Beurswaardes

Voltydse studente: R24 000 per jaar

Wie doen hier aanlyn aansoek?

 • Huidige NWU-studente wat in 2024 vir honneursstudies aan die NWU aanvaar is.
 • Studente vanaf ander Universiteite wat in 2024 vir honneursstudies aan die NWU aanvaar is. Studente moet 'n akademiese rekord van die voorafgaande kwalifiserende graad aanheg,

Aansoekvorm 2024

Neem kennis:

 • Lees die Kitsinligting met voorwaardes vir kwalifisering deeglik deur alvorens u die vorm invul
 • Alle velde is verpligtend
 • Onvolledige aansoeke is ongeldig en kan daartoe lei dat die aansoek afgekeur kan word.
 • Die akademiese rekord en/of vorderingsverslag moet alleenlik EEN pdf-dokument wees (alle rekords geskandeer op een dokument). Geen aanhegsels apart aangestuur per e-pos word ook aanvaar nie.

 

 

A Personal Details / Persoonlike Besonderhede
B Student's Financial Details / Student Finansiële Besonderhede
C Academic Details of 2024 Degree / Akademiese Besonderhede van 2024 Graad
D Post-School (Tertiary) Academic History: Degrees of diplomas achieved / Na-Skoolse (Tersiëre) Akademiese Geskiedenis: Grade of diplomas verwerf
E Declaration by Student / Verklaring deur Student

The bursary amount is repayable if a student fails to comply with any of the conditions, terminates studies or does not complete the course within the prescribed period /

Die beursbedrag is terugbetaalbaar indien 'n student enige van die voorwaardes nie nakom nie, studies staak of nie die graad binne die voorgeskrewe tydperk voltooi nie.

MUST attach preceding academic record/s in PDF format (certificates alone are NOT VALID)  /  MOET voorafgaande kwallifiserende rekord aangeheg in PDF formaat (sertifikate alleen is NIE GELDIG nie)

Upload requirements