Application Form / Aansoekvorm 2024

 

Please note / Neem kennis:

Only students from other universities in the FIRST year of the Honours, Masters or -Doctoral degree must apply. Merit bursaries for NWU Students are automated for payment end of April 2024 /
 
Alleenlik studente vanaf ander Universiteite in die EERSTE jaar van die Honneurs-, Meesters of Doktorale graad moet aansoek doen. NWU-studente se merietebeurse is geoutomatiseer vir uitbetaling einde April 2024.
___________________________________________________________________________________________
 
Attach the academic script of the preceding qualifying degree /
Heg die akademiese rekord van die voorafgaande kwalifiserende graad aan.
___________________________________________________________________________________________
 
Incomplete applications are invalid and may lead to disapproval of the application /
Onvolledige aansoeke is ongeldig en mag daartoe lei dat die aansoek afgekeur kan word.

 

All fields compulsory / Alle velde verpligtend                               

 

 
 
 

APPLICATION FORM / AANSOEKVORM:

The academic report and/or the progress report attachment must be only ONE pdf document (all records scanned on one file). Also no attachments send separately by e-mail will be accepted.  
 
Die akademiese rekord en/of vorderingsverslag moet alleenlik EEN pdf-dokument wees (alle rekords geskandeer op een dokument). Geen aanhegsels apart aangestuur per e-pos word ook aanvaar nie. 
 
A Personal Details / Persoonlike Besonderhede
B Declaration by Student / Verklaring deur Student

The bursary amount is repayable if a student fails to comply with any of the conditions, terminates studies or does not complete the course within the prescribed period /

Die beursbedrag is terugbetaalbaar indien 'n student enige van die voorwaardes nie nakom nie, studies staak of nie die graad binne die voorgeskrewe tydperk voltooi nie.

MUST attach preceding academic record/s in PDF format (certificates alone are NOT VALID)  /  MOET voorafgaande kwallifiserende rekord aangeheg in PDF formaat (sertifikate alleen is NIE GELDIG nie)

Upload requirements