NWU Nagraadse Beursskema | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit

Hoe doen ek aansoek?

 

Maak asb seker dat u op die FireFox blaaier aangeteken is. Voltooi die aanlyn aansoekvorm in en stuur saam met die vereiste bewysstukke aangeheg aan u registrasiekampus:
  • Die akademiese rekord wat aangeheg word, moet die FINALE REKORD van die voorafgaande kwalifiserende graad wees met 'n SLAAG resultaat. 
  • Doen aansoek al is u nie by die fakulteit goedgekeur nie. Indien u afgekeur word by die fakulteit sal die beurs gekanselleer word.

Inligtingspamflet

Lees die Kitsinligting vir Honneurs studente en Meesters- en Doktorale studente deeglik deur alvorens u aansoek doen.

 

A   NWU Nagraadse Beurse

 AANSOEKVORMS:
 
Verpligtend:     Alle studente vanaf die tweede jaar in die graad moet die voorgeskrewe Vorderingsverslag aan die aansoek heg.
 

B    NWU Nagraadse Akademiese Merietebeurs

  AANSOEKVORM:     Akademiese Meriete**
 
**Studente van ander Universiteite: Hierdie studente moet jaarliks vir die beurs op die voorgeskrewe vorm aansoek doen. Die beurs word slegs outomaties bereken vir studente van die Noordwes-Universiteit. 
 
Die NWU Nagraadse Beurs en Akademiese Merietebeurs is twee aparte beurse.
 

Sluitingsdatums

Honneursbeurs:                        31 Januarie 2020
Meesters en Doktorale Beurs:  31 Maart 2020
Akademiese Merietebeurs:       30 April 2020

Beursnavrae

Rig e-pos navrae aan u registrasiekampus:
 
Mahikeng:               MC-PostGradBurs@nwu.ac.za
Potchefstroom:      PUK-PostGradBurs@nwu.ac.za 
Vanderbijlpark:         VC-PostGradBurs@nwu.ac.za
 

Klik hier vir meer inligting:

NRF- of Navorsingsbeurse

Inligting vir Aansoek om Toelating en Registrasie

Relevante Nagraadse Inligting

Inligting vir Internasionale Studente