NWU Verteenwoordigende Studenteraad (VSR) | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit

KSR-verkiesing vir die termyn 2019/2020 – Finale Verkiesingsuitslae

Na afloop van die proses en tydperk van benoeming, verifikasie, veldtogvoering en stemming, soos voorgeskryf deur die Grondwet van die Verteenwoordigende Studenteraad (2017), onder toesig van die Onafhanklike Studenteverkiesingskomitee, binne die kantoor van die Registrateur van die Noordwes-Universiteit, word die volgende finale uitslae hiermee bevestig.

VSR-grondwet

Ooreenkomstig Skedule 2 van die VSR-grondwet, artikel 6, 7, 8 en 9, kan die volgende bevestig word:

6 Die verkiesing

6.1 Die verkiesing vind elektronies plaas deur middel van veilige meganismes en prosedures wat deur die Registrateur daargestel is, ooreenkomstig die bepalings van artikel 2.1 van hierdie grondwet.

7 Tel van stemme

7.1 Die interne ouditeurs van die universiteit tel die stemme elektronies onder toesig van die OSVK.

8 Appèlle en besware

8.1 Kandidate mag binne 48 uur nadat die uitslae bekendgemaak is, appèlle of besware teen spesifieke prosedures en uitkomste van die verkiesing by die OSVK aanteken.
8.2 Die OSVK mag met die beswaarde kandidate in gesprek tree, en moet sonder versuim die prosedures en uitkomste waarteen die appèlle of besware aangeteken is, ondersoek.
8.3 Die OSVK se bevindinge aangaande ʼn appèl of beswaar is finaal en bindend.

9 Bekragtiging en aankondiging 

9.1 ʼn Eksterne ouditeur, deur die universiteit aangestel, oudit die uitslae van die stemtelling soos bedoel in paragraaf 7.1 om die akkuraatheid daarvan te kontroleer.
9.2 Sodra ʼn positiewe oudit van die eksterne ouditeur ontvang word, bekragtig die OSVK die uitslae van die verkiesing en verklaar dat dit vry en regverdig was.
9.3 Nadat die uitslae van die verkiesing bekragtig is, maak die KSR’e die name van die verkose kandidate onmiddellik bekend; ook die aantal stemme wat elke kandidaat verwerf het, die kiesersopkoms as persentasie, en die aantal bedorwe stembriewe uitgebring.
9.4 Die uitslag van die verkiesing moet elektronies en op publieke kennisgewingborde op die kampusse gepubliseer word.

Verkose ampsdraers 

Die volgende kandidate word dus beskou as die verkose ampsdraers vir die onderskeie kampusse (KSR-lede) en Oop Afstandsleer (KSR-verteenwoordigers):