Hoe om vir meestersgraad- en doktorale studie aansoek te doen

  • Die toekenning van ’n studentenommer/universiteitsnommer beteken nie dat die aansoeker aanvaar is vir die program waarvoor hulle aansoek gedoen het nie. ’n Studentenommer/universiteitsnommer word slegs vir administratiewe doeleindes uitgereik.
  • Alle dokumente moet deur ’n kommissaris van ede, prokureur en/of universiteitsbeampte gewaarmerk word.
  • As enige van jou kwalifikasies by ’n nie-Suid-Afrikaanse instelling verwerf is, moet ’n evalueringsertifikaat soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie-Owerheid SAKO ingelewer word. Aansoekers kan by SAKO vir die evalueringsertifikaat aansoek doen.
  • Let asseblief daarop dat indien enige een van die dokumente in jou nooiensvan uitgereik is, jy ook ’n gewaarmerkte huweliksertifikaat moet indien.
  • Sien riglyne vir aanlyn aansoeke
  • Bykomende inligting kan deur die betrokke fakulteit vereis word. Konsulteer ook relevante fakulteitwebbladsye.

 

Doen soos volg aansoek: