Toelatingsvereistes
Let daarop dat bogenoemde toelatingsvereistes kan verander hangende keuring en moontlike fakulteitspesifieke vereistes.

Studie-inligting is ook onderhewig aan verandering, en dit is ʼn opsomming van die algemene studierigtings. Hierdie inligting is opgestel vir doeleindes van bekendstelling en oriëntering en die Noordwes-Universiteit aanvaar geen aanspreeklikheid vir onakkuraathede wat in hierdie gids mag voorkom nie. Die amptelike universiteitsjaarboek moet in alle gevalle geraadpleeg word tydens die proses van die opstelling van ʼn program vir ʼn spesifieke studierigting.

Die toepaslike jaarboek is op versoek beskikbaar by:

Neem asseblief kennis dat die Universiteit as gevolg van spesifieke kapasiteitsbeperkings hom die reg voorbehou om kandidate vir toelating tot bepaalde studierigtings te keur. Dit beteken dat voornemende studente wat aan die minimum vereistes voldoen nie noodwendig tot die betrokke kursusse toegelaat sal word nie. Weens die kapasiteitsbeperkings en die groot aantal studente wat aansoek doen om toelating tot bepaalde studierigtings sal studente op grond van hul Graad 12-uitslae gekeur word vir toelating tot hierdie studierigtings.