Gr. 10 vakkeuses | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit

Die belangrikheid van die regte vakkeuses kan nie onderskat word nie. 

Die belangrikheid van die regte vakkeuses

Die akademiese kurrikulum vanaf graad R tot graad 9 moet leerders voorberei om spesifieke vakkeuses vir graad 10 te maak. Keuses word gebaseer op die kennis wat hulle gedurende hierdie tydperk verwerf het, die genot wat hulle uit die vakke put, of die vaardighede wat hulle aangeleer het. Leerders moet die moeilikheidsgraad van die vakke verstaan, asook hulle eie vermoë om hierdie vakke baas te raak.

Leerders moet ’n minimum van sewe vakke vir graad 10 kies wat die basis vir moontlike verdere studie of beroepskeuses gaan vorm. Dit sluit hulle drie verpligte vakke en vier keusevakke in. Die regte vakkeuses bepaal hoe groot ’n leerder kan droom. 

Die rol van beroepsvoorligting is uiters belangrik en moet daarom deel van elke graad 9-leerder se skoolopleiding vorm. Professionele beroepsvoorligting is natuurlik die beste opsie wanneer dit by vakkeuses kom. Opgeleide persone evalueer leerders op grond van hulle belangstellings, waardes, aanleg en akademiese prestasie om sodoende die beste moontlike opsies te gee.

Ongelukkig is hierdie diens nie altyd vir almal bekostigbaar nie en moet daar na alternatiewe gekyk word. Daar is heelwat webblaaie en instansies wat gratis inligting aan leerders verskaf om hulle te help bepaal watter tipe vakke hulle moet neem. Universiteite se studentevoorligtingdienste gee ook gratis advies aan skole en individue ten opsigte van die spesifieke vereistes wat benodig word wanneer dit by vakspesifieke vereistes vir tersiêre studies kom. ’n Goeie voorbeeld hiervan is die gratis Belangstellingsbepaler as beginpunt.

Die belangrikheid van regte vakkeuses kan nie onderskat word nie.

 

Vereistes vir Gr. 10-vakke

Sewe vakke:

 • Vier verpligte vakke (2 Tale, Wiskunde of Wiskunde Geletterdheid en LO)
 • Drie verdere vakke van die 25 goedgekeurde vakke

NSC 20-krediet goedgekeurde vakke (25)
(minimum 3 vakke om te kies)

Landbouwetenskap, Drama, Musiek, Visuele Kuns, Rekeningkunde, Besigheidstudies, Ekonomie, Ingenieursgrafika en Ontwerp (IGO), Geografie, Geskiedenis, Godsdiensonderrig, Inligtingstegnologie (IT), Lewenswetenskap, Fisiese Wetenskap, Verbruikerstudies, Landboubestuurspraktyke, Landboutegnologie, Dansstudies, Ontwerp, Siviele Tegnologie, Elektriese Tegnologie, Meganiese Tegnologie, Rekenaartoepassingstegnologie (RTT), Gasvryheidstudies en Toerisme.

Vereistes vir toelating tot studie aan die NWU

 1. ʼn Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) uitgereik deur Umalusi, wat ook aandui dat die kandidaat aan die minimum vereistes vir ʼn Baccalaureus-graad voldoen.
 2. NSS met ten minste 50% in enige vier 20-kredietvakke.
 3. Die Toelatingsvereistes van die betrokke universiteit met betrekking tot die taal van onderrig en leer (ten minste 50% tot 70% in die onderrigtaal).
 4. Die vereiste Akademiese Punteskaal (APS) soos bepaal deur universiteite vir spesifieke studieprogramme – minimum van 6 vakke (uitgesonderd LO). 
 5. Vakspesifieke vereistes vir spesifieke studieprogramme (bv. Wiskunde 70% en Fisiese Wetenskap 60% vir Ingenieurswese)

Verpligte skoolvakke wat vereis vir studie by die NWU

Taal 1: Engels of Afrikaans

 • Medium van onderrig en leer.
 • Verpligtend vir alle programme. 

Taal 2

Wiskunde

 • Verplig vir alle BCom, BSc en Ingenieurswese.

Wiskundige Geletterdheid

 • Aanvaarbaar vir alle BA, BCom en BCom Uitgebreide Grade.
 • BA Regte: Wisk / Wisk Geletterdheid 
 • BCom Ekonomie en Bemarking: Wisk 50% BCom GR: Wisk 60%, Rekeningkunde 50%
 • BA Kommunikasie Amptelike Taal 70%, 2de Taal 60%

Lewensoriëntering

 • Nie deel van finale APS-telling nie
 • Moet 50% of meer wees


Leer hoe om meer te word met die NWU:


HELP! Ek weet nogsteeds nie wat om te studeer nie?

Moenie bekommer nie, die NWU sal help: Besoek die Belangstellingsbepaler of kontak die NWU Loopbaansentrum.


Let daarop dat onderstaande toelatingsvereistes bygewerk kan word na aanleiding van keurings- en moontlike fakulteitspesifieke vereistes.

Studie-inligting is onderhewig aan verandering en is slegs ‘n opsomming van die algemeenste studierigtings. Hierdie inligting is met die oog op algemene bekendstelling en oriëntering opgestel en die Noordwes-Universiteit aanvaar geen aanspreeklikheid vir onjuisthede wat hierin mag voorkom nie. Die amptelike Jaarboek van die Universiteit moet in alle gevalle by die samestelling van ‘n program vir die spesifieke studierigtings geraadpleeg word. Fakulteitsjaarboek kan aangevra word by: studies@mynwu.info / 018 285 4320 / applicationsug@nwu.ac.za.

Neem asseblief kennis dat die Universiteit - weens bepaalde kapasiteitsbeperkings - die reg voorbehou om kandidate vir toelating tot sekere studierigtings te keur. Dit beteken dat voornemende studente wat aan die minimum toelatingsvereistes voldoen, nie outomaties tot die betrokke kursusse toegelaat sal word nie. Weens kapasiteitsbeperkinge en die ooraanbod van studente in bepaalde studierigtings sal studente op grond van hulle graad 12-uitslae gekeur word vir toelating tot hierdie rigtings.